کارگاه اموزشی سخن در قالب ادبیات فارسی به منظور اشنایی و درک بیشتر از ادبیات معاصر و کتاب خوانی و شعر خوانی و تشریح اصول نویسندگی و اشنایی را قالب اشعا  فارسی تشکیل میگردد .

این کلاس درده جلسه به سرپرستی اقای اسو و به مدت ده جلسه از تاریخ پانزده اگوست دایر میباشد

هزینه کلاس برای ده جلسه بیست یورو و شرط شر وع کلاس حداقل شرکت چهار نفر اجبار ی است

کتابخانه ذنجمن بامداد مجموعه کم نظیری از کتاب، سی‌دی- موسیقی، دی- وی- دی و نشریات فارسی زبان را در اختیار علاقمندان قرار میدهد. همچنین برای هرچه پر بارتر کردن کتابخانه،انچمن بامداد کتاب و نشریات را نیز به امانت یا هدیه می پذیرد

جهت ثبت نام تقاضا میشود قبل از پانزده اگوست ثب نام فرمایید