مشاور امور مالی و مالیاتی آقای محمود کتیرایی  روزهای یکشنبه در باشگاه گلشن حضور خواهند داشت و به سوالات شما در موارد زیر پاسخ خواهند داد : مشاوره در امور مالی شرکتها، اظهارنامه مالیاتی، دزخواست یارانه های مسکن و بیمه درمانی. اعتراض نامه مالیاتی. این مشاوره‌ها به صورت رایگان خواهند بود